^Do góry
 • 1 Darmowe kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
  Zapraszamy wszystkich nauczycieli z powiatów ostrowieckiego i opatowskiego do udziału w kursach kwalifikacyjnych z zakresu: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.
 • 2 Uwaga! Rekrutacja
  Szkoła Zarządzania rozpoczyna rekrutację na kursy oligofrenopedagogika oraz terapia pedagogiczna. Rekrutacja trwa od 01.08.2013 do 30.05.2014
 • 3 Każdy uczestnik otrzyma:
  W ramach uczestnictwa w szkoleniu każda uczestniczka/uczestnik otrzymuje:materiały szkoleniowe, poczęstunek każdego dnia zajęć szkoleniowych, zwrot kosztów za dojazdy zgodnie z regulaminem, zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 • 4 Kto może wziąść udział?
  W szkoleniu mogą brać udział czynni zawodowo pracownicy placówek publicznych i niepublicznych: nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciele zatrudnienie w ośrodkach specjalnych, nauczyciele nauczania przedszkolnego, nauczyciele
 • 5 Kurs kwalifikacyjny obejmuje...
  Kursy kwalifikacyjne obejmują 304h w tym: - 270h (oparte na podstawie programowej MEN w tym 80godzin odbywać się będzie e-learningowo zgodnie z ustaleniami z Kuratorium Oświaty w Kielcach.) - 30h ICT (wyposażające w wiedzę z zastosowania nowoczesnych technologii w szkole z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, oraz platformy e-learningowej) - 4h równość szans kobiet i mężczyzn - praktyka w gabinetach specjalistycznych (4h) – w ramach godzin dydaktycznych
baner

Rekrutacja

 

W związku ze zmianą podstawy programowej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania języka angielskiego.

 

Szczegóły w sekretarce Szkoły Zarządzania, ul. Słowackiego 19

Lub pod numerem telefonu 41 262 05 43

 

 


 

Uwaga: Formularz rekrutacyjny on-line zostanie udostępniony 1 sierpnia 2013r.

 

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele – zamieszkali, pracujący na terenie powiatu ostrowieckiego, opatowskiego

 

Rekrutacja dwuetapowa

 

Rekrutacja internetowa na wszystkie edycje trwa od 1 sierpnia  2013 do  30 maja 2014 r. (Uwaga! Zakłada się zamknięcie naboru po przekroczeniu 100% zgłoszeń)

 

Po wyłonieniu zakwalifikowanych osób z I etapu rekrutacji internetowej na stronie internetowej projektu zostanie zamieszczona lista. Osoby które przejdą pozytywnie proces rekrutacji zobowiązane są do dostarczenia do biura projektu w terminie nie przekraczającym 14 dni wszystkich niezbędnych dokumentów określonych przez beneficjenta (pliki zostaną opublikowane na stronie łącznie z listą rankingową)

 

 

 

W ramach I edycji kursów kwalifikacyjnych przygotowanych jest łącznie 90 miejsc (po 15 osób w każdej grupie) na następujące kierunki:

 

- Oligofrenopedagogika 2 grupa

 

- Terapia pedagogiczna 4 grupa

 

 

 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 

Po złożeniu formularza on-line i zakwalifikowaniu się na kurs uczestnik jest zobowiązany do złożenie osobiście w Biurze Projektu lub przesłanie pocztą do Biura Projektu czytelnie wypełnionego kompletu dokumentów, tj.:

 

- deklaracja uczestnictwa,
- karta uczestnictwa w projekcie,
- zaświadczenie o zatrudnieniu (wg wzoru dostępnego na stronie projektu),
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), (lub dokument poświadczający zamieszkanie na terenie powiatu ostrowieckiego),
- oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru dostępnego na stronie projektu),
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (plik do pobrania),
- podpisana umowa szkoleniowa,

 

 

 

Komplet dokumentów należy składać Biurze Projektu w Ostrowcu Św. ul. Słowackiego 19 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00.

 

 

 

Kryteria rekrutacji (wg. wagi):

 

-nauczyciele zatrudnieni na obszarach wiejskich - 3 pkt

 

-nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach specjalnych - 2 pkt

 

-nauczyciele  zagrożeni utratą pracy - 1 pkt

 

-kolejność zgłoszeń.

 

kryteria dostępu:

- nauczyciele z obszaru wsparcia,

 -płeć,

 

 

 

 

Na etapie rekrutacji, aby przeciwdziałać nie osiągnięciu założonych rezultatów, Projektodawca zakłada utworzenie listy osób rezerwowych. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej przed rozpoczęciem kursów jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.

 

Copyright © 2013. NAUCZYCIEL - TERAPEUTA Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg